Weekend Sauerland 2021

Het weekendrit van 2021 gaat dit jaar naar het Duitse Sauerland.
We verblijven in het weekend van 10 t/m 12 September in het hotel waar we in 2015 ook al eens geweest zijn.

Gasthaus zur Sonne
Kaltenborn 8
59969 Hallenberg/Hesborn
Tel. 0049(0)2984-1474

APK Motorfietsen
Het Europese Parlement heeft eergisteren een resolutie aangenomen waarin het aan de Europese Commissie vraagt een pakket aan maatregelen rondom vervoersmiddelen uit te voeren.

Dit betekent dat er nu nog maar één politieke laag zit tussen de daadwerkelijke invoering van een verplichte APK voor motorfietsen in heel Europa. Overigens wordt er feitelijk niet opgeroepen tot het invoeren van een periodieke technische keuring voor motoren, maar om het opheffen van de uitzonderingspositie die motorfietsen tot nu toe hebben van een verplichte, periodieke technische keuring. 

Daarnaast moet er meer gecontroleerd worden op de technische staat van motorfietsen en driewielers, zoals dat vanuit Europese afspraken ook al gebeurt op de meeste andere categoriën (motor)voertuigen. Ook hier gaat het in feite dus niet over het invoeren van extra regels, maar om het opheffen van een uitzonderingspositie. Andere onderdelen van het wetsvoorstel behelzen onder andere meer mogelijkheden en sancties tegen fraude met de kilometerstanden, een vast 'tolerantieniveau' voor verlopen keuringen, keuringen voor bezorgscooters en -motoren na vastgelegde kilometerstanden, reëlere emissietesten en een centraal register waarin de daadwerkelijke staat van voertuigen wordt bijgehouden plus de Europese uitwisseling van de inhoud daarvan.  

Met het indienen van deze resolutie wordt de Europese Commissie aan het werk gezet, die nu moet gaan onderzoeken hoe de aangepaste wetgeving eruit moet gaan zien, waarvoor vanuit diverse landen en lobby's input zal komen. Als de EC daarna met een voorstel komt om de wetgeving daadwerkelijk aan te passen, zal daarover weer in het Europees Parlement gestemd worden, met mogelijheden voor aanpassingen. Dit betekent dat een verplichte Europese APK voor motorfietsen er nog niet zomaar is, maar wel dat deze eergisteren een flinke stap dichterbij is gekomen. 

NIEUWE REGELS VOOR RDW?

Nog een opvallend punt is er voor keuringsinstanties, zoals in Nederland het RDW dat is; het Europese Parlement "herhaalt dat er maatregelen moeten worden genomen om te garanderen dat controleurs en controle-instanties onafhankelijk zijn van voertuighandelaren en aanbieders van onderhouds- en reparatiediensten teneinde financiële belangenconflicten te voorkomen". Zo is het RDW niet alleen de instantie die de veiligheid van voertuigen door fabrikanten op de Nederlandse wegen regelt, maar ook een commerciële aanbieder van tests en homologaties door dezelfde fabrikanten van deze (motor)voertuigen en onderdelen daarvan, waardoor economische afhankelijkheid van deze fabrikanten kan ontstaan. 

Hieronder de betreffende alinea's 10 en 11 uit de officiële tekst van de resolutie:

RESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN 27 APRIL 2021 OVER HET UITVOERINGSVERSLAG OVER DE VERKEERSVEILIGHEIDSASPECTEN VAN HET PAKKET INZAKE TECHNISCHE CONTROLES (2019/2205(INI))

10. merkt op dat motorrijders als kwetsbare weggebruikers worden beschouwd en dat het aantal verkeersdoden onder motorrijders in vergelijking met alle andere voertuiggebruikers in de EU het traagst daalt; merkt op dat met name het opvoeren en tunen van bromfietsen het risico op ongevallen voor jongeren en jonge volwassenen vergroot; verzoekt de Commissie daarom te overwegen de verplichting om controles langs de weg uit te voeren uit te breiden tot twee- en driewielige voertuigen, met inbegrip van de jaarlijkse minimumcontroledoelstelling van 5 %, aangezien deze voertuigen momenteel volledig buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 2014/47/EU vallen;

11. verzoekt de Commissie te overwegen voor twee- en driewielige voertuigen niet langer een uitzondering te maken op de verplichting tot periodieke technische controles, zoals momenteel mogelijk is uit hoofde van Richtlijn 2014/45/EU; verzoekt de Commissie in haar komende evaluatie te onderzoeken of het mogelijk is in de verplichte periodieke technische controleregeling ook categorieën twee- en driewielige voertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 125 cm³ en lichte aanhangwagens op te nemen, uitgaande van de relevante gegevens over verkeersongevallen en kosten-batenfactoren zoals de nabijheid van keuringscentra in afgelegen gebieden, administratieve lasten en financiële kosten voor EU-burgers; verzoekt de Commissie haar beoordeling te baseren op een vergelijking van de resultaten van landen waar periodieke technische controles reeds van kracht zijn voor alle voertuigen in deze categorieën en landen die dergelijke keuringen niet uitvoeren, en de gevolgen voor de verkeersveiligheid; dringt aan op de invoering van een extra controleschema, op basis van het aantal afgelegde kilometers, voor motorfietsen die worden gebruikt voor koeriers- of maaltijdbezorgdiensten of ander commercieel vervoer van goederen of personen;

In Duitsland heeft de Bundesrat (Duitse Eerste Kamer) een motie goedgekeurd om het geluidsniveau van overlast gevende motorfietsen strenger aan te kunnen pakken. 

De Bundesrat heeft vandaag de motie onder leiding van de deelstaat Noordrijn-Westfalen goedgekeurd om het motorgeluid effectief te verminderen en onder controle te houden, hierbij wordt aangedrongen op een strengere aanpak en meer mogelijkheden voor de politie om dergelijke geluidsoverlast te bestraffen.

"In de Bundesrat hebben we een initiatief gelanceerd dat begint waar de kwestie van de vermindering van het motorgeluid een concreet effect heeft - in de wet. Geluidsemissies van motorvoertuigen worden geregeld in EU-regelgeving en in internationale VN-regelgeving. We roepen de federale regering dan ook op om op Europees en internationaal niveau meer te doen om een lagere geluidsemissie van motorfietsen te bevorderen. Motorrijden mag geen geluidsoverlast voor de bewoners worden", aldus minister van Verkeer Hendrik Wüst.

De Duitse regering wordt daarom opgeroepen om bij de EU-commissie te lobbyen voor strengere geluidsgrenswaarden voor de goedkeuring en registratie van nieuwe motorfietsen. Motorfietsen moeten niet alleen voldoen aan de wettelijk voorgeschreven geluidsgrenswaarden tijdens de typetests, maar ook later als ze op de weg rijden. De deelstaten achten het ook noodzakelijk om op zon- en feestdagen een tijdelijk verkeersverbod voor motorfietsen toe te staan. Hierbij zou een uitzondering gemaakt moeten worden voor motorfietsen met een elektrische aandrijving.

Het doel van het initiatief van de Bundesrat is ook om motorrijders bewust te maken voor passend rijgedrag. Daarom moeten initiatieven zoals "Silent Rider" in Nordrhein-Westfalen, die het attent rijden onder motorrijders bevorderen, worden ondersteund. Transportminister Hendrik Wüst: "Gewetensvol rijden brengt meer veiligheid, minder lawaai en een betere kwaliteit van leven. Om ervoor te zorgen dat bewoners langs populaire motorroutes geen last hebben van lawaai en luide motorgeluiden, moeten initiatieven zoals "Silent Rider" worden geflankeerd door wettelijke en sanctionerende maatregelen. Bij ernstige overtredingen, wanneer de uitlaat wordt gemanipuleerd en de motor extra hard wordt afgesteld, moet de politie bewijs kunnen leveren dat kan worden gebruikt in de rechtszaal en de motor ter plaatse in beslag kunnen nemen.

De maximumsnelheid op autosnelwegen gaat in Nederland vanaf 12 maart 2020 naar 100 kilometer per uur tussen 06:00 en 19:00 uur. Een deel van de huidige standaardsnelheidslimieten op autosnelwegen (d.w.z. 120 km/u en 130 km/u) blijven van kracht tussen 19:00 en 06:00 uur. Dit geldt echter niet voor een aantal snelwegen, vooral rondom de Veluwe moet ook 's nachts nog maximaal 100 gereden worden op de A28 en A1. 

De overheid wil hiervoor binnen één weekend alle 4000 verkeersborden vervangen, op plaatsen waar dit niet lukt zal de nieuwe maximumsnelheid pas ingaan als de borden alsnog geplaatst zijn. Op plaatsen waar 's nachts de maximumsnelheid niet geldt, zullen dubbele borden moeten komen: eentje met de 100 aanduiding voor tussen 6 en 19 uur, de tweede met de beperking in de nachtelijke uren. Dit omdat de wettelijke maximumsnelheid in Nederland op 130 km/u blijft staan, waarvan afwijkingen dus altijd aangegeven moeten worden. Overigens werd er vanaf halverwege februari al begonnen met het plaatsen van nieuwe borden, om de overgang rondom 12 maart sneller te laten verlopen. Er bestaat echter toch nog een mogelijkheid dat door slechte weersomstandigheden de werkzaamheden verschoven worden, waarop ook de nieuwe maatregel zal opschuiven. Met de ingrijpende verkeersmaatregel wil de overheid de stikstofcrisis oplossen, die onstond nadat bleek dat er in Nederland veel te veel stikstof neerslaat in beschermde natuurgebieden. 

Met de nieuwe maatregel "ruilt" het kabinet stikstof voor een aantal grote verkeersprojecten, die anders geen doorgang mochten vinden. Het gaat daarbij om de volgende zeven projecten: A27/A12 Ring Utrecht, A1/A28 knooppunt Hoevelaken, A6 Almere-Lelystad, A4 Haaglanden, A27 Houten-Hooipolder, Innova 58 Tilburg-Eindhoven en Innova 58 Annabosch–Galder.

De motorimporteurs hebben in 2020 maar liefst 14.622 nieuwe motoren aan de officiële merkendealers verkocht.

Die hebben ze vervolgens weer op kenteken gezet. Het verschil met 2019 is niet eens zo groot: 659.
Dat verschil was nog kleiner geweest wanneer BMW in de laatste maand geen 244 nieuwe motoren had weggezet.
Hoe dan ook is dat een merkwaardig hoog cijfer. In december 2019 verkocht BMW 31 motoren en alle merken bij elkaar opgeteld verkochten er 243…
Dat duidt op een spontane actie. Kennelijk was het München veel waard dat BMW in Nederland voor de elfde keer het merk werd dat de meeste motoren verkocht.

Daarmee geeft BMW wel Yamaha het nakijken. De motorfabrikant uit Iwata was elf maanden lijstaanvoerder, maar werd door de BMW-actie in de laatste maand van het jaar gepasseerd.
Betrouwbare bronnen zeggen zelfs op de laatste dag van het jaar. Reken maar dat dat in Schiphol-Rijk niet lekker gevallen is.

Motorverkoop: BMW voor 11e jaar op rij marktleider in NederlandKawasaki staat derde maar denkt eerste

Het enige merk uit de top 3 dat we nog niet hebben genoemd is Kawasaki. In Hoofddorp zijn ze maar wat blij met de derde stek, die overigens gevierd wordt als de eerste.
Volgens Kawasaki moet je alle motorscooters, driewielers en andersoortige voertuigen van de BMW- en Yamaha-totalen af en dan zul je zien dat Kawasaki dan fier bovenaan
staat met 2.197 verkochte motoren. BMW spreekt die bewering natuurlijk tegen: ‘Wij hebben 157 motorscooters verkocht in 2020. Als je die van ons totaal aftrekt,
zijn we toch nog 187 stuks groter.’ Helaas kunnen wij die cijfers niet controleren, maar ranglijsten zijn niet alleen in de motorsport belangrijk.

Snelle groeier: Benelli

Merken als Royal Enfield, Moto Guzzi, Indian en Zero zullen we nooit in de top 10 tegenkomen. Maar deze merken deden het in 2020 wel beter dan in 2019.
Royal Enfield hebben we eerder al eens bewierookt. Dat doen we nu voor Benelli. Wat een jaar hebben die achter de rug.
Werd in 2019 het orderboek gesloten met 45 verkopen, in 2020 ging het boek dicht bij 121 verkochten motoren.
En de groei is er nog lang niet uit. De stroom nieuwe Benelli’s is nog niet opgedroogd, want de 1250 GT zal toch eens in de showroom moeten blinken.

  2019 2020
Merk Aantal Aantal
Totaal 13.963 14.622
BMW 2.294 2.541
YAMAHA 2.157 2.477
KAWASAKI 1.916 2.197
HONDA 1.275 1.235
KTM 1.256 1.175
SUZUKI 1.069 995
HARLEY-DAVIDSON 988 892
TRIUMPH 598 610
PIAGGIO 671 578
DUCATI 539 446
HUSQVARNA 221 216
ROYAL ENFIELD 138 179
MOTO GUZZI 127 161
INDIAN MOTORCYCLE 110 129
ZERO MOTORCYCLES 96 122
BENELLI 45 121
SYM 73 79
BETA 60 70
APRILIA 74 65
KYMCO 83 57
MASH 29 43
SCOMADI   34
MV AGUSTA 21 27
NIU 21 27
ENERGICA 14 19
HANWAY 1 11
FANTIC MOTOR   10
PEUGEOT 6 9
RIEJU 2 9
SHERCO 8 8
SKY TEAM 4 8
AJP 1 5
BTC 4 5
HYOSUNG 2 5
VENT S.R.L.   5
GAS GAS   4
GAS-GAS 7 4
SWM 6 4
TM 4 4
BRIXTON   3
CAKE   3
CFMOTO   3
MONTESA 1 3
JAWA   2
KL   2
AREL   1
CEZETA MOTORS S.R.O   1
DAB MOTORS   1
ECOOTER   1
ELECTRIC MOTION   1
GOVECS   1
HORWIN   1
JB   1
JM   1
KREIDLER   1
MYTOS   1
PLF   1
PW CUSTOM   1
RHODESIA   1
RONGEN   1
TIANYING   1
TRS 3 1
TURBHO 3 1
URAL 4 1
YIYING   1

In 2020 bestaat onze motorclub alweer 25 jaar.
Er worden diverse feestelijke activiteiten georganiseerd om dit heugelijke feit te vieren.

Houdt de agenda in de gaten voor meer nieuws.

In totaal pakken zestien motor- en scooterimporteurs, die samen 24 motormerken vertegenwoordigen, dit jaar op Motorbeurs Utrecht 2020 groots uit in de importeurshal. Na een aantal jaar afwezigheid keren onder andere Kawasaki, Piaggio, Triumph en Honda terug naar Utrecht. Verder kunnen motorliefhebbers op het event terecht bij motormerken Aprilia, BMW Motorrad, Benelli, Can-Am, Ducati, Energica, Harley-Davidson, Hyosung, Indian Motorcycle, Kymco, Mash, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Royal Enfield, SYM, Verge Motorcycles, Vespa, Yamaha en Zero Motorcycles. De 36e editie van MOTORbeurs Utrecht vindt plaats van 20 tot en met 23 februari 2020 in de Jaarbeurs in Utrecht.

In Hal 8 treffen bezoekers in een parade de pronkstukken van de aanwezige merken. In hal 7 is er naast de stands wederom een testparcours, waar mensen een eerste korte dynamische kennismaking met de modellen kunnen beleven. Ook aan de allerkleinsten is gedacht; op het kidsparcours kunnen zij met loopfietsjes van de diverse merken hun motorhart sneller laten kloppen. 

Martine Sterk, Brandmanager Motorbeurs Utrecht: “Wij zijn ontzettend blij dat er zoveel merken aanwezig zijn op de komende editie. Bezoekers geven aan dat ze al het moois dat de motorbranche te bieden heeft graag onder één dak zien. Zestien importeurs geven door hun aanwezigheid gehoor aan deze wens. We zijn in 2019 een nieuwe weg ingeslagen om de presentatie van de motormerken interactiever te maken en dat gaan we dit jaar verder uitbouwen. Het belooft een mooie editie te worden!”

Ook Kawasaki is komende editie opnieuw aanwezig. Henk Salomons, Branch Manager Kawasaki Benelux, laat weten: “De nieuwe plannen van Motorbeurs Utrecht zijn erg sterk waarmee deelname voor 2020 een logische keuze is. We hebben als merk meer nieuws dan ooit en gaan daarom groot uitpakken op Motorbeurs Utrecht!”

Motorbeurs Utrecht
In de grootste showroom van Nederland kijken jaarlijks ruim 80.000 bezoekers hun ogen uit. Van de nieuwste modellen tot rijenvol occasions, motorkleding en accessoires; het is er allemaal. Met een uniek aanbod is MOTORbeurs Utrecht de ideale plek om het seizoen af te trappen en je te oriënteren op, of het aanschaffen van, een nieuwe of gebruikte motor, kleding en accessoires. Voor motorliefhebbers blijft een motor kopen speciaal en door een unieke winactie is Motorbeurs Utrecht hier de perfecte plaats voor.

Wat: Motorbeurs Utrecht - Wanneer: donderdag 20 februari t/m zondag 23 februari 2020 - Waar: Jaarbeurs Utrecht - Meer informatie: www.motorbeursutrecht.nl 

RIMO WEEKENDRIT SEPTEMBER 2020

De weekendrit gaat dit jaar weer richting de Duitse Eifel.
We verblijven bij een oude bekende, hotel daytona in Dasburg.
Het weekend staat gepland van vrijdag 11 t/m 13 september 2020

Opgave kan voor leden d.m.v. een aanbetaling op onze bankrekening.
We hebben slechts 18 plaatsen kunnen reserveren, dus meld je snel aan. VOL=VOL  • Hotel Daytona
  Jan en Hilly Koelewijn
  Hauptstrasse 3
  D-54689 Dasburg / Südeifel
 • T: 0049 6550 1530
  M: 0049 1511 7921 778
  E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework